Sekcja ds. Kwatermistrzowsko Technicznych

Opublikowano: środa, 20, listopad 2013 08:46
Odsłony: 9813
 
 mł. asp. Piotr Łukasiuk
Tel. (22) 76 13 345
 
 
 st. ogn. Grażyna Dąbkowska
Tel. (22) 76 13 346

 

 

§  Do zadań sekcji kwatermistrzowsko - technicznej należy w szczególności:

1.   W zakresie spraw kwatermistrzowskich:

1)            administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,

2)            opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, wyposażenie osobiste,

3)            prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,

4)            sporządzanie planów zakupów robót budowlano-instalacyjnych, dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

5)            zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,

6)            prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej,

7)            prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,

8)            likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,

9)            prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a takżenadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

10)        systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,

11)        realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,

12)        ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,

13)        prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych w uzgodnieniu z odpowiednimi komórkami Komendy.

 

2.   W zakresie spraw techniki:

1)            inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,

2)            prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,

3)            obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej,

4)            nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,

5)            organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji urządzeń technicznych i instalacji technicznych i prac remontowych w komórkach organizacyjnych,

6)            wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,

7)            analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych: sieci informatycznej, instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej oraz zapewnienie ich niezawodnego działania,

8)            utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,