Sekcja ds. Finansowych

Odsłony: 8415
 
 Główny Księgowy
st. ogn. Jadwiga Pawlicka
Tel. (22) 76 13 343
 
 
Aneta Jędrzejewska
Tel. (22) 76 13 344

 

§  Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:

1)            sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową,

2)            prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej,

3)            prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)            wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b)            przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

c)            zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,

d)            zapewnieniu terminowego ściągania należności,

4)            analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z ich wykorzystania,

5)            prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),

6)            nadzorowanie gospodarki materiałowej Komendy oraz nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej,

7)            opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Komendanta, dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz prowadzenie nadzoru nad realizacja tych przepisów wewnętrznych,:

a)            zakładowego planu kont,

b)            obiegu dokumentów /dowodów księgowych/,

c)            zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

8)            sporządzanie bilansu Komendy,

9)            sporządzanie list płac, poborów i dodatkowych płatności w oparciu o wydane decyzje,

10)        prowadzenie ubezpieczeń społecznych (ZUS),

11)        pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i jego roczne rozliczanie,

12)        prowadzenie kart wynagrodzeń.