Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Każdy kto zauważy pożar jest zobowiązany zachować spokój i nie dopuszczając do powstania paniki bezzwłocznie zaalarmować: wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i narażone na jego skutki, najbliższą Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej

 

TELEFON ALARMOWY
STRAŻ POŻARNA
998Zgłaszając pożar należy dokładnie podać następujące informacje:

 • nazwę obiektu,
 • adres obiektu,
 • gdzie się pali - nazwę części obiektu, pomieszczenia lub strefę objętą pożarem,
 • co się pali - określić rodzaj palącego się materiału,
 • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego - określić przybliżoną liczbę osób, która powinna być ewakuowana,
 • podać swoje imię i nazwisko, funkcję oraz numer telefonu, z którego alarmowana jest straż pożarna.


Jednocześnie należy zaalarmować przy użyciu wszelkich dostępnych środków osoby znajdujące się w pomieszczeniu objętym lub zagrożonym pożarem oraz Policję - tel. 997.

Należy zachować spokój i nie dopuścić do paniki. Osoby, które nie biorą udziału w alarmowaniu powinny niezwłocznie przystąpić do likwidacji pożaru posługując się podręcznym sprzętem gaśniczym (gaśnice) i środkami znajdującymi się w najbliższym otoczeniu.

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczej powinna pamiętać:

 1. w pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie,
 2. należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,
 3. usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, cenne urządzenia, maszyny i dokumenty,
 4. nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien pomieszczeń, w których powstał pożar ponieważ świeży dopływ powietrza spowoduje rozwój pożaru,
 5. szybkie i sprawne oraz prawidłowe uruchomienie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku, tzn. w najmniejszej fazie rozwoju.Ponadto kierujący akcją powinien wydać wszelkie polecenia do walki z pożarem, w tym między innymi:

 1. wyznaczenia osób, w celu szybkiego wprowadzenia na miejsce pożaru przybyłych jednostek Straży Pożarnych,
 2. zarządzenia ewakuacji ludzi i mienia,
 3. uruchomienia wszelkich dostępnych środków i urządzeń niezbędnych przy prowadzeniu akcji ratowniczej.

 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO NALEŻY:

 

 • Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu;
 • Alarmowanie sił KSRG i podmiotów niezbędnych podczas prowadzonych działań, a także wykonywanie innych zadań związanych z prowadzonymi działaniami ratowniczymi na terenie gmin stanowiących obszar bezpośredniego działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wołominie;
 • Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie bieżących oraz okresowych meldunków o zaistniałych zdarzeniach, w których biorą udział jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 • Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie powiatu w zakresie zdarzeń, których powstanie zostało zgłoszone do SKKP oraz ocena ich operacyjnego zabezpieczenia;
 • Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, podmiotów wchodzących w skład KSRG oraz innych instytucji przewidzianych do użycia w planach ratowniczych;
 • Współdziałanie z instytucjami w podejmowaniu decyzji dotyczących zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich powstania;
 • Powiadamianie przełożonych oraz władz lokalnych o zagrożeniach występujących na terenie powiatu;
 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKP oraz komputerowych baz danych;
 • Utrzymywanie stałej łączności operacyjnej z WSKR i PA oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowym jej funkcjonowaniem;
 • Koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez: JRG, jednostki KSRG, ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych,
 • Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do bezpiecznej i skuteczne] likwidacji zagrożeń,
 • Realizowanie zadań i postanowień zawartych w Planie ratowniczym powiatu”,
 • Wykonywanie zadań wynikających z ogłoszenia akcji "KURIER”,
 • Alarmowanie i powiadamianie funkcjonariuszy KP PSP zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami.STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO ZAPEWNIA:

 

 • stałe współdziałanie z dyspozytorami jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innym osobami z poszczególnych podmiotów włączonych do KSRG;
 • alarmowanie odwodów operacyjnych;
 • alarmowanie członków sztabu komendanta powiatowego oraz innych osób ujętych w planach ratowniczych;
 • korzystanie z telefonów alarmowych, poczty elektronicznej i faksów;
 • korzystanie z map operacyjnych;
 • korzystanie z monitoringu pożarowego i monitoringu innych zagrożeń;
 • korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej, pomocniczej i specjalnej;
 • korzystanie z łączności przywoławczej, selektywnego wywołania i alarmowania podmiotów systemu do działań ratowniczych;
 • korzystanie z łączności radiowej, komórkowej oraz przewodowej;
 • współdziałanie ze specjalistami w sprawach ratownictwa;
 • wykorzystanie baz danych operacyjnych;
 • współdziałanie z podmiotami zajmującymi się monitorowaniem oraz prognozowaniem zagrożeń, a także z innymi podmiotami działającymi na rzecz systemu;
 • korzystanie ze sprzętu niezbędnego do rejestracji rozmów telefonicznych oraz analizowanie czasu wyjazdu i pobytu zadysponowanych sił i środków do działań ratowniczych;
 • stosowanie innych środków, urządzeń, systemów łączności i metod analizy danych, których wykorzystanie lub użycie może usprawnić działania ratownicze oraz realizację zadań poszczególnych stanowisk.
środa, 27, styczeń 2021

Maciej Komorowski 511-554-737