Zaświadczenia

  1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 lub na poniższy numer rachunku Urzędu Miasta Wołomin:

49  1240 6074 1111 0000 4991 6047.

Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek PSP pobierana jest opłata 17,00 zł.

  1. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek PSP. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie KP PSP Wołomin oraz na stronie internetowej. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej dostarczyć:
  • osobiście w KP PSP Wołomin ul. Sasina 15 - Sekretariat KP PSP na I piętrze budynku
  • listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Wołominie ul. Sasina 15 05 - 200 Wołomin
  • elektroniczna skrzynka podawcza /wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny/

Zaświadczenia wydawane z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

Informacje dotyczące opłaty skarbowej związanej z wydaniem zaświadczenia

Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Zgodnie z powyższymi regulacjami:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek PSP

środa, 08, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737