Rozpatrywanie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy poniedziałek w godz. od 1300 do godz. 1600. Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego PSP, jego zadania i kompetencje w sprawie skarg i wniosków realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP. Wnioski złożone na piśmie rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Dziale VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Opłaty:

 

Wnioski obywateli w sprawie naruszenia przepisów przeciwpożarowych zwolnione są z opłaty skarbowej.


 

Czas rozpatrzenia wniosku:

 

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca. W przypadku szczególnej zawiłości sprawy, gdy nie jest możliwe załatwienie wniosku w wyżej określonym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu załatwienia wniosku. Prowadzone postępowanie kończy się w terminie 2 miesięcy.


 

Tryb odwoławczy:

 

Wnioskodawcy w przypadku nie załatwienia wniosku w wyżej określonym terminie lub niezadowolonemu ze sposobu jego rozpatrzenia służy prawo wniesienia skargi do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Polna 1, Warszawa. Wnioski, w stosunku do których Państwowa Straż Pożarna nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, przekazywane są w terminie 7 dni właściwemu organowi, o czym zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

środa, 08, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737