Odbiory budynków

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Państwowej Straży Pożarnej

O zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Zawiadomienia ww. organów należy dokonać również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym

Komendant Powiatowy PSP, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (zgłoszenia do odbioru), po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych, zajmuje stanowisko w formie pisemnej, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów przeciwpożarowych w szczególności uznanych za zagrażające życiu ludzi, Komendant Powiatowy PSP może wydać sprzeciw odnośnie możliwości użytkowania obiektu.

Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag, co do możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu.

 

 

  1. Projekty budowlane wymagające uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej.
  2. Czynności kontrolno rozpoznawcze związane z odbiorem obiektów budowlanych
środa, 08, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737