Odbiory budynków

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

 

  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Państwowej Inspekcji Pracy
  • Państwowej Straży Pożarnej


o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.

Komendant Powiatowy PSP, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (zgłoszenia do odbioru), po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych, zajmuje stanowisko w formie pisemnej, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów przeciwpożarowych w szczególności uznanych za zagrażające życiu ludzi, Komendant Powiatowy PSP może wydać sprzeciw odnośnie możliwości użytkowania obiektu.

Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag, co do możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu.

 

 

  1. Projekty budowlane wymagające uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej.
  2. Czynności kontrolno rozpoznawcze związane z odbiorem obiektów budowlanych
wtorek, 20, luty 2018

Maciej Komorowski 511-554-737