Zasady organizowania imprez masowych

Kategoria: Dobre rady
Opublikowano: środa, 13, listopad 2013 09:16
Super User
Odsłony: 1708

Wymagania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osóbI. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien sprawdzić i zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie, zwracając uwagę m.in. na następujące elementy.

 1. Warunki ewakuacji ludzi,a w szczególności zapewnienie:
  • co najmniej dwu wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, w których przebywać może więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, z drzwiami o szerokości dostosowanej do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, licząc 0,6m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m na każde drzwi oraz kierunku otwierania się zgodnie z kierunkiem ewakuacji,
  • odległości od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z pomieszczenia, nie przekraczającej 40 m,
  • odległości od wyjścia z pomieszczenia do drzwi klatki schodowej lub drzwi prowadzących na zewnątrz budynku - 20 m,
  • drożności dróg ewakuacyjnych - nie zastawiania ich, nie składowania na nich materiałów palnych itp.

 2. Wystrój wnętrz, w tym stosowanie:
  • elementów wyposażenia i wystroju wnętrz z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

 3. Sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych, takich jak:
  • systemów sygnalizacji pożarowej,
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • telefonów umożliwiających łączność z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej,
  • gaśnic i innych urządzeń, znajdujących się w obiekcie.

 4. Zapewnienie dostępu do:
  • gaśnic,
  • miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych,
  • przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków instalacji gazowej,
  • wyjść ewakuacyjnych.

 5. Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
  • dróg ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania i uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, telefonów, wyłączników prądu i kurków głównych instalacji gazowej oraz gaśnic.

 6. Umieszczenie w miejscach widocznych wykazów telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

 7. Znajomość przez pracowników obsługi i służbę ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, a w szczególności:
  • zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji,
  • sposobu alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
  • zasad użycia gaśnic oraz uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.

 8. Przejezdność dróg pożarowych i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczych.

 9. Właściwy dobór i wykonanie ogrzewania oraz instalacji elektroenergetycznych.
 10. Aktualne badania instalacji elektrycznych i odgromowych


II. W trakcie trwania imprezy należy zwrócić uwagę na:


III. Imprezy masowe

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r., poprzez imprezę masową rozumie się imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300 (nie dotyczy imprez odbywających się w teatrach, kinach, placówkach oświatowych itp.).

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy (osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, powinien określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie (terenie), w którym planuje się przeprowadzenie imprezy. Powyższe uzgodnienie zasad postępowania stanowi m.in. podstawę do wystąpienia przez organizatora imprezy masowej z wnioskiem, do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy organu administracji samorządowej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania.

W tym celu powinien przede wszystkim zapewnić:


Przy organizacji pokazów z użyciem wyrobów pirotechnicznych należy uwzględnić dodatkowo poniższe wskazania: