O Petycjach:

Odsłony: 1715

Ustawa o petycjach (Dz.U.2014.1195) wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;

2)   podmiotu wnoszącego petycję;

3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.