Petycje w 2019 roku

W 2019 roku nie wpłynęły do KP PSP w Wołominie żadne petycje.

Petycje w 2018 roku

W 2018 roku nie wpłynęły do KP PSP w Wołominie żadne petycje.

Petycje w 2017 roku

W 2017 roku nie wpłynęły do KP PSP w Wołominie żadne petycje.

Petycje w 2016 roku

W 2016 roku nie wpłynęły do KP PSP w Wołominie żadne petycje.

Petycje 2015

Czytaj więcej: Petycje 2015

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do KP PSP w Wołominie

  1. przesłać listownie, na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Starży Pożarnej w Wołominie ul. Sasina 15 05-200 Wołomin,
  2. przesłać faksem, na numer: (22) 112 13 01
  3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
  4. doręczyć osobiście: na adres Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie ul. Sasina 15 05-200 Wołomin,
  5. złożyć ustnie do protokołu w sekretariacie lub kierownictwu Komendy,

Jakie informacje musi zawierać petycja:

  1. petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 8, 12-345 Gniezno);
  2. jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  3. w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

O Petycjach:

Ustawa o petycjach (Dz.U.2014.1195) wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;

2)   podmiotu wnoszącego petycję;

3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

środa, 27, styczeń 2021

Maciej Komorowski 511-554-737