Aktualności

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza KP PSP w Wołominie

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KP PSP w Wołominie

st. kpt. Sławomir Balcerak
Tel. (22) 76 13 371

 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KP PSP w Wołominie

st. kpt. Edward Szymankiewicz
Tel. (22) 76 13 371

 

 

§  Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

 

 

 

1)            organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,

 

2)            wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,

 

3)            dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

 

4)            wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania,

 

5)            wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

 

6)            przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania,

 

7)            realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg,

 

8)            współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,

 

9)            rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania,

 

10)        przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

 

11)        prowadzenie doskonalenia zawodowego;

 

12)        udział w aktualizacji:

 

a)     stanu gotowości operacyjnej,

 

b)     procedur ratowniczych,

 

c)       dokumentacji operacyjnej;

 

13)        prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, oraz sprzętu pożarniczego specjalistycznego, ochrony osobistej,

 

14)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

 

15)        przygotowywanie harmonogramów czasu służby, kart ewidencji oraz rozliczeń dla pracowników systemu zmianowego,

 

16)        organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego,

 

17)        udział w realizacji szkoleń dla członków OSP w organizowanego przez Komendę,

 

18)        udział przy sporządzaniu analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostkę,

doraźne pełnienie służb w powiatowym stanowisku kierowania w KP PSP w Wołominie

wtorek, 22, wrzesień 2020

Maciej Komorowski 511-554-737