Aktualności

Wydział ds. Operacyjnych

Naczelnik wydziału operacyjnego

bryg. Marcin Żwirkowski
Tel. (22) 76 13 347

 

§  Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw operacyjnych:

1)            analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,

2)            opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,

 

3)            przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)            koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)            przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6)            analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,

7)            zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,

8)            prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń, sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń z działań ratowniczych,

9)            przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,

10)        nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

11)        przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

12)        przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,

13)        koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg,

14)        prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksrg na obszarze działania,

15)        nadzór nad organizacją, uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego i alarmowania z komendą powiatową,

16)        bieżące informowanie komendanta oraz rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych.

17)        dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze powiatu,

18)        sporządzanie grafików dyżurów dla kierownictwa Komendy oraz strażaków pełniących dyżur oficera operacyjnego powiatu,

19)        prowadzenie kart ewidencji czasu służby dla podległych pracowników PSK i przygotowywanie harmonogramów czasu służby dla PSK,

20)        zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu dysponowania jednostek ksrg,

 

2.   W zakresie spraw informatyki:

1)     nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,

2)     współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,

3)     planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych,

4)     sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,

5)     wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,

6)     systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,

7)     realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,

8)     nadzór nad kontami pocztowymi, pocztą elektroniczną oraz stroną internetową komendy powiatowej,

 

3.   W zakresie spraw łączności:

1)     planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,

2)     nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,

3)     współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,

4)     analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,

5)     koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krsg na obszarze działania komendy powiatowej,

6)     planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności,

7)     sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,

wtorek, 22, wrzesień 2020

Maciej Komorowski 511-554-737