Aktualności

Wydział organizacyjno kadrowy

 
 Naczelnik  wydziału  organizacyjno kadrowego
mł. bryg. Jarosław Kłak
Tel. (22) 76 13 341
 
 
 
 
Dorota Pobudkiewicz
Tel. (22) 76 13 340

§  Do zadań wydziału organizacyjno - kadrowego należy w szczególności:

 

1.   W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:

1)            realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

2)            organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,

3)            opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,

4)            prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,

5)            prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów,

6)            organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

7)            organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego,

8)            przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,

9)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej,

10)        organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych,

11)        realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,

12)        prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,

13)        sprawowanie nadzoru nad zawartością publikatora informacji publicznej BIP,

 

2.   W zakresie spraw kadrowych:

1)            realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,

2)            przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej,

3)            opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,

4)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,

5)            ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

6)            prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,

7)            przygotowywanie wniosków dotyczących awansów, wyróżnień,

8)            sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

9)            nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników,

10)        realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

11)        analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,

12)        przygotowywanie harmonogramów czasu służby, kart ewidencji oraz rozliczeń dla pracowników systemu codziennego,

 

3.   W zakresie spraw szkoleniowych:

1)            planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu,

2)            prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych,

3)            organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,

4)            inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,

5)            organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków

4.   W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

1)            realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

2)            współpraca z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

3)            obsługa kancelaryjna korespondencji,

4)            kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,

5)            zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,

6)            administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,

7)            opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,

8)            planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

5.   W zakresie spraw pomocy prawnej:

1)   udzielanie opinii, porad prawnych, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie przed sądami i urzędami, zastępstwo prawne Komendanta w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, nadzór prawny nad egzekucją należności Komendy oraz opiniowanie i udział w opracowywaniu umów zawieranych przez Komendę poprzez współpracę z Radcą Prawnym w zakresie określonym ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U z 2002 r., Nr 123, poz.1059 z późn. zm).

środa, 08, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737