Aktualności

Wydział organizacyjno kadrowy

 
 Naczelnik  wydziału  organizacyjno kadrowego
mł. bryg. Jarosław Kłak
Tel. (22) 76 13 341
 
Agnieszka Radomska
Tel. (22) 76 13 340
 
st. str. Aleksandra Kaszuba
Tel. (22) 76 13 342
 
Adela Lipińska
Tel. (22) 76 13 342
 

§  Do zadań wydziału organizacyjno - kadrowego należy w szczególności:

 

1.   W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:

1)            realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,

2)            organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,

3)            opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,

4)            prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,

5)            prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów,

6)            organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

7)            organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego,

8)            przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,

9)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej,

10)        organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych,

11)        realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,

12)        prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,

13)        sprawowanie nadzoru nad zawartością publikatora informacji publicznej BIP,

 

2.   W zakresie spraw kadrowych:

1)            realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego,

2)            przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej,

3)            opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,

4)            opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,

5)            ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

6)            prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,

7)            przygotowywanie wniosków dotyczących awansów, wyróżnień,

8)            sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

9)            nadzorowanie i przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników,

10)        realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

11)        analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,

12)        przygotowywanie harmonogramów czasu służby, kart ewidencji oraz rozliczeń dla pracowników systemu codziennego,

 

3.   W zakresie spraw szkoleniowych:

1)            planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu,

2)            prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych,

3)            organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,

4)            inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu,

5)            organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków

4.   W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:

1)            realizacja zadań dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 ze zm.),

2)            współpraca z Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

3)            obsługa kancelaryjna korespondencji,

4)            kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,

5)            zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,

6)            administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,

7)            opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,

8)            planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

5.   W zakresie spraw pomocy prawnej:

1)   udzielanie opinii, porad prawnych, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, występowanie przed sądami i urzędami, zastępstwo prawne Komendanta w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi, nadzór prawny nad egzekucją należności Komendy oraz opiniowanie i udział w opracowywaniu umów zawieranych przez Komendę poprzez współpracę z Radcą Prawnym w zakresie określonym ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U z 2002 r., Nr 123, poz.1059 z późn. zm).

wtorek, 22, wrzesień 2020

Maciej Komorowski 511-554-737