Dotacje

ROZLICZENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW MSWiA

 1) pieczęć organizacji oraz sporządzony w sposób trwały opis:

  • „Operacja dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania) …….,
  • Zgodnie z zawartą umową nr …… z dnia …….., a w przypadku aneksu do umowy należy dopisać oraz zgodnie z Aneksem nr …….. z dnia ………,

2) opis merytoryczny zadania, którego dotyczy (w tym czas i miejsce):

  • powinien być opis przeznaczenia zakupionej usługi, towaru,
  • powinien być zapis czy zakup podlega procedurze zamówień publicznych, jeżeli tak, powinien być wskazany tryb procedury,
  • powinno być wskazane źródło finansowania, jeżeli faktura jest płacona z różnych źródeł, to albo wskazujemy które pozycje faktury są opłacone z jakich środków lub wskazujemy algorytm podziału finansowania,
  • jeżeli dokonano zakupu środków trwałych, winien być załączony dokument przyjęcia środka trwałego do ewidencji,
  • powinien być zapis „sfinansowano ze środków….” ze wskazaniem numeru umowy,
  • faktura powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za realizację zadania.

 

Dokument winien także posiadać adnotacje kiedy została dokonana płatność.

Podpisy na dowodach księgowych mogą być nieczytelne, ale wtedy winny być ostemplowane pieczątkami imiennymi.

 

2.   Do prawidłowo opisanej faktury należy dołączyć ksero księgi inwentarzowej z zakupionym asortymentem

 

Z opisaną fakturą, dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności oraz kserokopią księgi inwentarzowej z zakupionym asortymentem należy zgłosić się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w w/w sprawie jest asp. Grzegorz Kamiński (tel. 22 76 13 345).

środa, 15, lipiec 2020

Maciej Komorowski 511-554-737